Algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Flamingo Aerial en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2      Flamingo Aerial is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het lesgeven van aerial acrobatiek.

1.3      Flamingo Aerial is vijf weken per jaar gesloten voor vakantie (deze vallen niet per definitie gelijk aan de schoolvakanties), de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen en zijn bij de prijs inbegrepen. De data dat de lessen niet doorgaan staan bij de lestijden.

1.4      De minimum leeftijd om mee te doen aan de lessen van Flamingo Aerial is 16 jaar. Er is geen maximum leeftijd.

1.5      De lessen bij Flamingo Aerial zijn met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid opgesteld. Dit geldt voor zowel de uit te voeren oefeningen als voor het te gebruiken materiaal. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen aan Flamingo Aerial doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeur in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

1.6      Als er meer dan 1 week geen les kan worden gegeven door ziekte van de docent, dan worden de lessen vergoed vanaf week 2.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1     Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Flamingo Aerial.

2.2     Flamingo Aerial behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3     Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

2.4     Ieder lid van Flamingo Aerial verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Flamingo Aerial binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens.

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1     Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één maand vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is. De rittenkaarten die zijn aangeschaft verlopen een jaar na aankoop. Hier is geen restitutie op mogelijk.

3.2     De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.

3.3     Opzegging van het lidmaatschap aan Flamingo Aerial moet uzelf doorvoeren via het blad de YogiBit app of via de webportal van YogiBit. Het word geapprecieerd als dit ook nog mondeling of schriftelijk word aangegeven.

3.4     Opzegging van het lidmaatschap aan Flamingo Aerial dient uiterlijk 24 uur voor het volgende incassomoment van de volgende kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

3.5      De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Flamingo Aerial en is voor het lid bindend.

3.6     In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt via mail en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij Flamingo Aerial ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:

  1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
  2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.
  3. Op grond van alle overige situaties, wat éénmalig per contractsduur mogelijk, waarbij geen bewijs overlegd hoeft te worden (vakantie) en waarbij een standaard bevriezingsperiode van 1 kalendermaand geldt.

Tijdens de stilzetting is het lid betalingsplichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag dat het lid weer komt trainen.

3.7     Tussentijdse opzegging (vóór het verstrijken van de overeengekomen programmatermijn) is alleen mogelijk bij verhuizing van meer dan 25 kilometer buiten de locatie van Flamingo Aerial, gemeten via de kortste route, mits hiervan een schriftelijk bewijs wordt overhandigd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk in overleg met Flamingo Aerial.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1     De tarieven en andere financiële zaken van Flamingo Aerial staan vermeld op de website en kunnen ten alle tijden bekeken worden.

4.2     Steeds de laatste versie van de prijzen zijn geldend.

4.3     Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen en wordt betaald op de 1e van elke maand.

4.4     Eventuele prijsverhogingen worden door Flamingo Aerial 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4.5     Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

4.6     De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.5.

Artikel 5: BETALING

5.1     Betaling van al hetgeen het lid aan Flamingo Aerial verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; hetzij via automatische incasso, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van Flamingo Aerial, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen Flamingo Aerial en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.

5.2     Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door Flamingo Aerial gestelde betalingstermijn.

5.3     Indien het lid gebruik maakt van de door Flamingo Aerial, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Flamingo Aerial te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Flamingo Aerial afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.

5.4     Automatische betalingen geschieden altijd in de eerste week van de eerste volledige maand. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling betaalt het lid de eerste betalingstermijn via iDeal bij inschrijving.

5.5       Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Flamingo Aerial het bedrag van afschrijving, verhoogd met de stornerings-, en administratiekosten van Flamingo Aerial, terstond en à contant aan te zuiveren. Deze kosten bedragen maximaal 10 euro per stornering. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is Flamingo Aerial, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, op te eisen. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Flamingo Aerial rustende betalingsverplichting, dan is Flamingo Aerial gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) kosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan Flamingo Aerial verschuldigd een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien Flamingo Aerial een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.6       De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden. Wilt u niet automatisch betalen, dan is het mogelijk om per drie maanden vooruit te betalen. Dit is echter duurder dan automatisch betalen (€ 3,60 extra per 3 maanden). Bij vooruitbetaling in welke vorm dan ook vindt geen restitutie plaats.

Artikel 6 : FACILITEITEN

6.1     Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Flamingo Aerial aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2     Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement van Flamingo Aerial, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden.

6.3     Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Flamingo Aerial aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

6.4     Flamingo Aerial behoudt zich het recht voor de inhoud van het reglement te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

6.5     Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Flamingo Aerial, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Flamingo Aerial het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.6     Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7 : AANSPRAKELIJKHEID

7.1     Flamingo Aerial sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Flamingo Aerial.

7.2     Het lid vrijwaart terzake Flamingo Aerial voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Flamingo Aerial terzake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

7.3     Flamingo Aerial in niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten die ontstaan door het deelnemen aan lessen.

7.4     Flamingo Aerial is alleen aansprakelijk voor beschadigingen van eigendommen of lichamelijk letsel indien dit het gevolg is van grove nalatigheid door een van haar werknemers.

7.5     Flamingo Aerial is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

Artikel 8 : PRIVACYBESCHERMING

8.1     De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Flamingo Aerial gebruikt.

8.2     De beschikbare gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 9 : OVERIGE BEPALINGEN

9.1     Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2     In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de eigenaar van Flamingo Aerial.

9.3     Door les te nemen bij Flamingo Aerial aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

Flamingo Aerial wenst u een plezierige tijd bij ons toe. Vragen en/of suggesties zijn altijd van harte welkom.

HUISREGLEMENT FLAMIGO AERIAL:

  • Instructies van de docent moeten worden opgevolgd. Dit is voor de eigen veiligheid.
  • Er mogen geen nieuwe oefeningen zelf worden geprobeerd die online zijn gevonden zonder goedkeuring van de docent.
  • Nieuwe oefeningen worden uitsluitend door de docent aangeleerd, niet aan elkaar. Dit om de veiligheid te waarborgen.
  • Er mag niet geslingerd worden in de silks.
  • Er mag niet naar beneden worden gesprongen vanuit de silks. Altijd naar beneden klimmen.
  • Foto’s en filmpjes mogen worden gemaakt, maar alleen met toestemming van andere mensen die er mogelijk op staan.
  • Kom altijd schoon en fris naar de les aangezien iedereen in dezelfde silks hangt.
Your Cart

Shipping Method